1 Rekisterinpitäjä
HeSeta Ry
Tallberginkatu 1 C, PL 168

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Puh: 045 121 0026 / sähköposti: aaro[at]heseta.fi

3 Tietosuojasta vastaava henkilö
Puh: 045 121 0026 / sähköposti: aaro[at]heseta.fi

4 Rekisterin nimi
HeSeta jäsenrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
HeSetan jäsenten etujenvalvontaan ja yhteydenpitoon liittyvä käsittely. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

6 Rekisterin tietosisältö
Hakemuksiin liittyvät tiedot: nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoitetietoja.

7 Rekisterin tietolähteet
Käsittelemme vain olemassaolevien jäsenten ja jäseniksi hakevien meille antamia tietoja.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolille.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain HeSetan tähän valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

11 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: HeSeta Ry, Tallberginkatu 1 C, PL 168

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018.